butter
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างสมุทรสาคร
งานก่อฉาบ งานเหล็ก งานฝ้าเพดาน หน้างาน สมุทรสาคร
10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานฝ้าเพดาน #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
25
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
นครราชสีมา
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
นครราชสีมา
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
นครราชสีมา
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
นครราชสีมา
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
นครราชสีมา
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
นครราชสีมา
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร