butter
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูกระเบื้องเชียงใหม่
งานปูกระเบื้อง หน้างาน บ้านโจ้ สันทรายน้อย
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
Share
21
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#อื่นๆ
เชียงใหม่
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#อื่นๆ
เชียงใหม่
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่