butter
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูนชลบุรีชลบุรี
งานปูน ฉาบผนัง ปรับพื้น และช่างปูกระเบื้อง หน้างาน เขาไม้แก้ว ชลบุรี
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#งานบัวและปูนปั้น
Share
44
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง #งานบัวและปูนปั้น
สมุทรปราการ
#โครงสร้างปูน
ชลบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #อื่นๆ
ชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
ชลบุรี
#งานบัวและปูนปั้น
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง #งานบัวและปูนปั้น
สมุทรปราการ
#โครงสร้างปูน
ชลบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #อื่นๆ
ชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
ชลบุรี
#งานบัวและปูนปั้น
เชียงใหม่