butter
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างฉาบชลบุรี
งานฉาบ งานจับเซี้ยมฝีมือดี หน้างาน อ่างศิลา ชลบุรี
13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
21
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นครราชสีมา
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
ขอนแก่น
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นครราชสีมา
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
ขอนแก่น