E-Fix ช่างด่วน
5 ปีที่แล้ว
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ผู้สนใจงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควรรู้

การที่ช่างหรือผู้รับเหมาจะทำงานให้กับหน่วยงานรัฐปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าจะต้องทำการเสนอราคาผ่านวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่เรียกกันว่า e-bidding (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) อยู่เสมอ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้การ จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นการลดการพบปะอันเป็นเหตุให้เกิดข้อครหาเรื่อง และการสมยอมราคา ระหว่างหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการ และยังช่วยให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่มีการสมยอมระหว่างผู้เสนอราคา เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยรายชื้อผู้มาขอรับเอกสารและผู้มายื่นเสนอราคา และยังมีความสะดวกในกระบวนการเพื่อยื่นเสนอราคา เพราะทำได้จากทุกที่ผ่านระบบออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม ในการจะดำเนินการเพื่อร่วมการประกวดราคาได้ บ่อยครั้งที่ต้องมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งในกรณีเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลงาน การประกวดราคา หรือ การยื่นซองสอบราคา เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในกรณีหน่วยงานภาครัฐต้องการว่าจ้างหรือซื้อสินค้า ซึ่งเรื่องนี้สำหรับ ช่าง หรือ ผู้รับเหมา ก็มีหลายๆ ท่านที่ให้ความสนใจ เนื่องจากการทำงานรัฐนั้นนอกจากจะเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้แน่นอน ก็ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวของ ช่าง หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ว่าเคยผ่านการทำงานให้หน่วยงานภาครัฐมาแล้ว มีผลต่อการถูกว่าจ้างในอนาคต และมีโอกาสที่จะรับงานรัฐในขนาดที่ใหญ่ขึ้นต่อไปได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะเข้ารับทำงานของภาครัฐได้บ่อยครั้งที่จะต้องมีการวางสินทรัพย์เพื่อค้ำประกัน ซึ่งเรื่องนี้บางทีก็เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะผู้รับเหมาหรือช่างที่พึ่งเริ่มมารับงานด้านนี้ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้สนใจรับงาน จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ สามารถมีหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันได้ นั่นก็คือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือสินรับรองสินทรัพย์หรือวงเงินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ ช่าง ที่สนใจงาน จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ สามารถไปขอทำได้จากสถาบันการเงิน สามารถนำไปยื่นต่อผู้รับหนังสือค้ำประกันที่เป็นภาครัฐ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นขอมีต่อผู้รับหนังสือค้ำประกันได้ จุดเด่นก็คือ ใช้ค้ำประกันได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องไปหาเอกสารตัวจริงที่ไหนอีก ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา หรือช่าง สามารถทำรายการผ่านระบบ internet ได้ทันที เมื่อทราบงานประกวดราคาแบบ e-bidding ทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการหางาน ซึ่ง หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ นี้สามารถออกได้ทันที่ ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ที่มีระบบเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินผู้ออกหนังสือ สามารถใช้ค้ำประกันแทนหลักทรัพย์อื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร หรือ เงินสด และมีความน่าเชื่อถือสูง เพราะมีตัวกลางอย่างสถาบันการเงินเป็นผู้เข้ามารับประกัน ในกรณีที่ทำผิดสัญญา หน่วยงานรัฐที่รับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียกร้องให้สถาบันการเงินชำระหนี้แทนได้ในทันที (โดยสถาบันการเงินจะไปดำเนินการติดตามเอาเงินคืนจากผู้ขอหนังสือค้ำประกันเองในภายหลัง) จึงเป็นเอกสารที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงจากหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติของผู้จะขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

  • มีสถานะการเงินปกติ ไม่เป็น NPL
  • มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ที่มีความพร้อมในการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
  • มีรายได้สุทธิอย่างน้อย 2 ปี ใน 3 ปี ล่าสุดเป็นบวก หรือ มีผลกำไร
  • มีการเปิดดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป


หากว่าผู้รับเหมา หรือ ช่าง ท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องงาน จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ และมีคุณสมบัติดังกล่าว ก็สามารถที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ได้ นี่เป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้สามารถรับงานของหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและมีความก้าวหน้าในการทำงานให้บริการงานช่าง หรือ แม้แต่ผู้ที่สนใจขายสินค้าเป็นคู่ค้ากับรัฐก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน

#หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร #หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #ประกวดราคา #ยื่นซองสอบราคา #ผู้รับเหมา
Share
5673
บทความอื่นๆ
บทความอื่นๆ