houzzMate admin
4 ปีที่แล้ว
รู้จัก หลักประกันซอง เรื่องที่ผู้สนใจงานจัดซื้อจัดจ้างควรทราบ

 หลักประกันซอง เป็น สิ่งที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่มักจะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประมูล หรือ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือ หลักทรัพย์ ที่ใช้เพื่อค้ำประกันในการยื่นซองเสนอราคา แสดงถึงความพร้อมในการเข้ารับงาน ไม่ว่าจะเป็นการ จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวของผู้เข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐต้องทำความเข้าใจและเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเข้าร่วมการประกวดราคา แต่สำหรับท่านที่พึ่งเริ่มสนใจ อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เราลองมาดูกันว่า หลักประกันซอง นั้นมันคืออะไรและมีการใช้งานอย่างไร

หลักประกันซองคืออะไร

หลักประกันซอง คือ สิ่งที่ใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการยื่นซองเสนอราคา ซึ่งจะใช้เมื่อมีการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา รวมถึงการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์


หลักประกันซอง ต้องมีมูลค่าเท่าไหร่

สำหรับมูลค่าของหลักประกันซอง โดยทั่วไปจะยึดหลักตามระเบียบฯ ข้อ 142 ซึ่งมีข้อกำหนดว่า ให้กำหนดเป็นจำนวนเงินในอัตรา 5%  หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 10% ของ ราคาพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หรือ ราคาว่าจ้างของงานที่ต้องการจัดจ้าง ในครั้งนั้นๆ


หลักประกันซอง ต้องใช้เมื่อใด

หลักประกันซอง ผู้ที่เข้าร่วมการประมูล ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง จะต้องนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ รับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ทำการยื่นซองประกวดราคา


ไม่มีหลักประกันซองได้ไหม

หลักประกันซอง เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อยื่นประกอบการยื่นซองเสนอราคา เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อจำหน่ายสินค้า (พัสดุ) หรือ เพื่อให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่ประกาศให้ยื่นเสนอราคา แต่ก็มีบางกรณีเช่นกันที่ไม่ต้องใช้หลักประกันซอง ซึ่งโดยทั่วไป จะเกิดขึ้นในกรณี ผู้ที่เสนอราคาเป็น หน่วยงานส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ อันถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ ผู้เสนอราคาไม่จำเป็นต้องวางหลักประกันซองก็ได้


หลักประกันซอง จะได้คืนหรือไม่

หลักประกันซอง เป็นสิ่งที่มีไว้ใช้เพื่อยืนยัน และรับประกัน การยื่นเสนอราคา ซึ่งทางหน่วยงานราชการจะมีการคืนให้กับผู้เสนอราคาทุกราย ที่เข้าร่วม ซึ่งตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ มีการกำหนดเงื่อนไขการคืนหลักประกันซองไว้ว่า “จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อย เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ก็ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว”


สรุปก็คือ หลักประกันซอง เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อประกอบในการยื่นซองเสนอราคา ในกรณีที่มีการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา แต่นอกจาก หลักประกันซอง ในการทำธุรกรรม เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังมี หลักประกันอีกหลายอย่าง เช่น หลักประกันผลงาน , หลักประกันสัญญา และหลักประกันในการรับเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุ อีก ซึ่งเราจะทยอยนำข้อมูลมานำเสนอต่อไป

#จัดซื้อจัดจ้าง #หลักประกันซอง #หลักประกันซองคืออะไร #ประกวดราคา #จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Share
16987

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
31 มีนาคม 2561 เปิดดู:2,194 ถูกใจ:0
12 กันยายน 2560 เปิดดู:5,084 ถูกใจ:0
7 ธันวาคม 2560 เปิดดู:2,810 ถูกใจ:0
8 กันยายน 2560 เปิดดู:2,249 ถูกใจ:1
20 ตุลาคม 2560 เปิดดู:2,509 ถูกใจ:1
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
31 มีนาคม 2561 เปิดดู:2,194 ถูกใจ:0
12 กันยายน 2560 เปิดดู:5,084 ถูกใจ:0
7 ธันวาคม 2560 เปิดดู:2,810 ถูกใจ:0
8 กันยายน 2560 เปิดดู:2,249 ถูกใจ:1
20 ตุลาคม 2560 เปิดดู:2,509 ถูกใจ:1