E-Fix ช่างด่วน
4 ปีที่แล้ว
จะรับงานก่อสร้างจัดจ้างภาครัฐต้องมีผลงานลักษณะเดียวกันมาก่อนหรือไม่

ในการจัดจ้างภาครัฐ ในงานประเภทการก่อสร้าง บ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามีหลักเกณฑ์ระบุเอาไว้ ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมในการเสนอราคาเพื่อให้บริการงานก่อสร้างนั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าเป็นผู้เคยผ่านการทำงานก่อสร้างตามงานที่ประกวดราคาอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามตามมา ว่า “อย่างไรจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีลักษณะเดียวกัน” ในการ จัดจ้างภาครัฐ มีการกำหนดประเภทงานก่อสร้างออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีนิยมอย่างไร จึงจะสามารถเข้าลักษณะของการที่จะนำเสนอได้ว่า ได้ผ่านการรับงานในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาได้...

ข้อสงสัยและความกังวลในเรื่องประเภทของงานในงาน จัดจ้างภาครัฐ


สำหรับผู้รับเหมา ช่าง หรือ ผู้ให้บริการงานก่อสร้าง ที่สนใจการเข้าร่วมประมูลหรือ ประกวดราคางาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เป็นงานก่อสร้าง เชื่อว่ามีบางท่านเกิดความสงสัยในเรื่องของการนิยามความหมายในเรื่องคุณสมบัติข้อที่มักพบในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น ข้อที่ว่า “เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว” ทำให้เกิดความสงสัยในเรื่อง คำนิยามของประเภทงานหรือลักษณะงานที่เคยทำผ่านมา ว่ามันจะตรงกับงาน จัดจ้างภาครัฐ ที่กำลังมีการเชิญชวนให้เข้าร่วมการประกวดราคาหรือไม่...


ยกตัวอย่างเช่น...

มีประกาศ จัดจ้างภาครัฐ งานปรับปรุงอาคารพร้อมตกแต่งห้องประชุม แต่ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล มีประสบการณ์ในการรับงาน จัดจ้างภาครัฐ เป็นงาน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งหากมองในกรอบกว้าง ก็ถือเป็นงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดของงาน ซึ่งอันที่กำลังมี ประกาศจัดจ้าง เป็นการปรับปรุงอาคารพร้อมงานตกแต่ง แต่งานที่เคยทำมาเป็นการ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร แบบนี้จะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม ประกวดราคา เพื่อเสนองานได้หรือไม่...


เรื่องนี้ทำให้เกิดความสงสัยและทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เกิดความไม่แน่ใจในการจะติดต่อเพื่อเสนอบริการให้กับงาน จัดจ้างภาครัฐ เพราะเกรงว่าคุณสมบัติของตนเองจะไม่ตรงกับงานและทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา

ข้อเท็จจริงในเรื่องประเภทงานก่อสร้าง และ ผลงานก่อสร้างในงาน จัดจ้างภาครัฐ


งานก่อสร้างของทางราชการมีกี่ประเภท มีนิยามแต่ละประเภทอย่างไรบ้าง...

สำหรับเรื่องที่สงสัยกันว่า งานก่อสร้าง ของงาน จัดจ้างภาครัฐ นั้นมีการแบ่งหรือจำแนกเป็นประเภทเฉพาะเอาไว้กี่ประเภท และมีคำนิยามของแต่ละประเภทอย่างไร เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจในการเสนอตัวเข้าร่วม ประกวดราคาจัดจ้างภาครัฐ นั้น พบว่าทางภาครัฐ โดย คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ไม่ได้มีการจำแนกไว้แบบเป็นการเฉพาะเจาะจง ว่า “งานก่อสร้าง” ในการ จัดจ้างภาครัฐ มีกี่ประเภท จึงไม่มีการให้นิยามว่าแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร เพียงแต่มีการวินิจฉัยเป็นกรอบแบบกว้างๆ ว่า “งานก่อสร้าง  คือ งานก่อสร้างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอ้างอิงได้

ผลงานในการก่อสร้างที่ผ่านมาต้องตรงกับงานที่มีการ จัดจ้างภาครัฐ ในรูปแบบเดียวกันเท่านั้นหรือไม่


สำหรับกรณีเรื่องของ ผลงานก่อสร้าง ถ้าดูตามหลักเกณฑ์การ ของ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ไม่ได้มีการกำหนดตายตัวให้มีผลงานที่มีลักษณะเดียวกันตรงตามงานการ จัดจ้างภาครัฐ อย่างตรงตัว ในการพิจารณานั้น อาศัยการวินิจฉัยที่ใช้เป็นแนวทางว่า “ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง คือ ผลงานที่ใช้เทคนิคในการดำเนินการเหมือนกัน...” นั่นก็คือว่า หากงานที่เคยทำผ่านมา มีผลงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใช้เทคนิคในการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกัน หรือ อยู่ในวิสัยความสามารถที่จะกระทำงานในลักษณะนั้นได้ ก็สามารถที่จะเสนอตัวเข้าร่วมการประกวดราคา จัดจ้างภาครัฐ ในงานก่อสร้างที่มีการประกาศเชิญชวนได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม


ซึ่งรายละเอียดของเรื่องนี้ ท่านที่สนใจงาน จัดจ้างภาครัฐ ที่เป็นงานก่อสร้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในเรื่องของนิยามได้  

#จัดจ้างภาครัฐ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #ประกวดราคา #งานก่อสร้างของทางราชการ #ประกวดราคาจ้าง
Share
3871
บทความอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ร้อยเอ็ด
บทความอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ร้อยเอ็ด