ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ยังได้มีการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจ ในหลักสูตร “Digital Marketing” (18 ชั่วโมง) เพื่อศึกษาเครื่องมือ และช่องทางการตลาดออนไลน์ และ หลักสูตร “Product Design” (18 ชั่วโมง) เพื่อศึกษาการแปลงแนวคิด สู่ผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพและการแต่งรูปสินค้า รับผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นละ 20 คน

นายธวัช เบญจาทิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย ขยายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและมีแนวโน้มลดลง สะท้อนว่าประเทศไทยมุ่งเน้นปัจจัยด้านเงินทุนและ ปริมาณแรงงานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพแรงงาน สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการและแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทำ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM Workforce) โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงานรวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำจเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ เชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสร้าง จิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบกิจการ


นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการและโชว์ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือแรงงาน อย่างเช่น ของใช้ เครื่องประดับ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้นนายธวัช เบญจาทิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน Houzzmate ถึงประเด็นของความสำคัญของการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบันให้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาด SME 4.0 หรือตลาดในแบบดิจิตอล

นอกจากนี้ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน Houzzmate ถึงแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัดลำพูนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด SME 4.0 ในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย#ฝีมือแรงงาน
Share
1124

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ