E-Fix ช่างด่วน
4 ปีที่แล้ว
ทำไมงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่าง ผู้รับเหมา หรือ ผู้จำหน่ายสินค้าด้านงานช่าง มีหลายท่านที่สนใจที่จะให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นผู้ว่าจ้างที่เชื่อมั่นได้ในเรื่องความมั่นคง การจ้างจริงจ่ายจริง  แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลายๆ งาน ได้ประกาศให้ใช้วิธีประมูลงานแบบใหม่ คือให้ทำรายการการปประมูลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรื่องทำให้บางท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและมีความซับซ้อนในกระบวนการ ที่จะเข้าร่วมในการเสนอสินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า “ ทำไมงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” ทั้งๆ ที่การประมูลแบบทั่วไปที่ดำเนินการมาก่อนหน้าก็ใช้ได้อยู่แล้ว… เราจะมาร่วมกันหาคำตอบในประเด็นนี้ เพื่อให้ ช่าง ผู้รับเหมา หรือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าใจมากขึ้นถึง งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในรูปแบบ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า e-bidding

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร…


ก่อนที่จะมาไปดูถึงสาเหตุของการประมูลงานด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันคืออะไร ซึ่ง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบงาน online ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบ Real Time  ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของทั้งหน่วยจัดซื้อและข้อมูลผู้ค้า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ และเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง พูดง่ายๆ ก็คือ ทำให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบ online จากทุกๆ ที่ ทำให้เกิดความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ติดประกาศด้วยตนเอง และยังสามารถทำรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามสถานะของตนอีกด้วย


สาเหตุที่ทำให้เกิดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


เนื่องมาจาก การที่ภาครัฐต้องการพัฒนารูปแบบและลดทอนปัญหา ซึ่ง ระบบจัดซื้อจัดจ้างรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำให้เกิด…

  • ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดโอกาสในการกระทำอันเป็นการทุจริต คอรัปชั่น  เนื่องจากในการทำรายการจะมีการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานเอาไว้ทุกขั้นตอน  มีระบบช่วยในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลการดำเนินการ  ที่เข้าถึงได้จากทั้งหน่วยงานาภาครัฐและเอกชน 
  • การลดการทำงานซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล  ลดเวลาในการจัดการด้านข้อมูลที่แต่เดิมเต็มไปด้วยเรื่องเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน  ใช้กำลังคนและเวลาในการจัดการมาก
  • ความเท่าเทียมของผู้ต้องการจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับภาครัฐ  สามารเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกัน โดยเข้ามาดูรายการประกาศผ่านช่องทาง  online และพิจารณาศักยภาพในการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้ารายการนั้นๆ  ได้เอง หากมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข  ก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้การประมูลได้
  • แหล่งรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ระดับประเทศ
  • การเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว เข้ากับยุคสมัย
  • มีการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนที่ต้องการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการงานช่างกับภาครัฐ  ให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองให้มากขึ้น  เนื่องจากทราบดีว่าจะต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพเท่านั้นจึงจะสามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นๆ  ที่ร่วมเสนอราคาได้  (โดยที่ไม่สามารถทราบข้อมูลว่าใครบ้างที่เข้าร่วมประมูลแข่งขัน)
  • การช่วยให้นโยบายภาครัฐมีการเบิกจ่ายใช้งานงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยสิ่งเหล่านี้ ทำให้ภาครัฐสร้างและเลือกใช้งานวิธีประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีข้อดีอยู่หลายประการ ก็อยากจะขอให้ท่านผู้สนใจที่จะจำหน่ายสินค้า หรือ ให้บริการงานช่างกับภาครัฐได้ทำความเข้าใจ ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าถึงง่ายขึ้น มีความเป็นธรรม และมีความชัดเจน ส่วนเรื่องวิธีการที่บางท่านอาจจะยังสับสน เราค่อยมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันในครั้งต่อๆ ไป

#งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #ผู้รับเหมา #ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Share
2700
บทความอื่นๆ
บทความอื่นๆ