HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
(กิจกรรม) ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยกำหนดการและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รับสมัครการแข่งขัน 

จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โทร.054-356681-2 ต่อ 201 และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งอื่นตามที่ระบุในเอกสารเพิ่มเติม ดูที่รูปเอกสารข้างล่าง


กำหนดการแข่งขัน

โดยจะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค ในวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 - 2547 ยกเว้น สาขาแมคคาทรอนิกส์ เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2539 - 2547

3.ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4.ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะสมัครได้เพียง 1 สาขา และเป็นตัวแทนภาคได้เพียง 1 ภาค เท่านั้น


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร แบบ สฐ 101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีที่ไม่ได้สมัครด้วยตนเองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ


การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ และกติการในการแข่งขัน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 10 ลำปาง หรือ
www.dsd.go.th/lampang


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร แบบ สฐ 101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีที่ไม่ได้สมัครด้วยตนเองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ


สาขาที่จะมีการแข่งขันฝีมือแรงงาน

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จะจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในจำนวน 25 สาขา ตามกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสาร ดูที่รูปเอกสารข้างล่าง


รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปเอกสารด้านล่าง


       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่ายข้างต้น ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.054-356681-2 ต่อ 201

_________________________________________________________________________

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน #ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ #การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ #หาช่าง
Share
591

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
17 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:850 ถูกใจ:0
31 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:743 ถูกใจ:0
27 สิงหาคม 2561 เปิดดู:935 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
17 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:850 ถูกใจ:0
31 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:743 ถูกใจ:0
27 สิงหาคม 2561 เปิดดู:935 ถูกใจ:0