HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอเชิญบุคคลทั่วไป พนักงาน และนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (หลักสูตร 7 ชั่วโมง 1 วัน) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand ๔.๐ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New Engine Of Growth) โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้

การรับสมัครเข้าร่วมการฝึกอาชีพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 29 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5542 โทรสาร 0-5352-5542


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในสาขาที่จะอบรม

4.มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร


หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ใบ

2.รูปถ่าย - หน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป


สาขาอาชีพที่รับสมัคร

ในการเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน มีจำนวน 3 สาขาที่ได้เปิดการฝึกอบรม ได้แก่

1.สาขา การบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC   จำนวน 16 คน

2.สาขา การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม   จำนวน 16 คน

3.สาขา นิวเมติกส์ไฟฟ้าพื้นฐาน   จำนวน 16 คน


ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

โดยจะประกาศในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


กำหนดการเปิดการฝึกอบรม

ดำเนินการฝึกในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.


รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปเอกสารด้านล่าง


        สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.0-5352-5542

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน #รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #หาช่าง
Share
1638

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ