HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในภาคการผลิตและบริการด้านท่องเที่ยว ดิจิทัลและทักษะการบริหารการจัดการ Soft Skill โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.เป็นผู้ทำงานในสถานประกอบกิจการ / ผู้ประกอบการ / แรงงานทั่วไป / ผู้เคยทำงานมาแล้วแต่ถูกเลิกจ้าง หรือ ผู้ว่างงานที่มีประสบการณ์ทำงาน ซึ่งต้องมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึก

3.มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร


หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ใบ

2.รูปถ่าย - หน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป


สาขาอาชีพที่รับสมัคร 

ประจำเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562

1.) การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (จำนวน 30 ชั่วโมง)

สมัครได้จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2562

จำนวนคนที่เปิดรับสมัคร 20 คน

ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน 30 ชั่วโมง)

สมัครได้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

จำนวนคนที่เปิดรับสมัคร 20 คน

ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (จำนวน 30 ชั่วโมง)

สมัครได้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

จำนวนคนที่เปิดรับสมัคร 25 คน

ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4.) การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 30 ชั่วโมง)

สมัครได้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

จำนวนคนที่เปิดรับสมัคร 20 คน

ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่รับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5542 โทรสาร 0-5352-5542


วิธีการคัดเลือก

พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากเอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานลำพูน


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ในวันสุดท้ายของวันที่ปิดรับสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


กำหนดการเปิดการฝึกอบรม

1.) การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

วันเวลาฝึกอบรม 15,22,29 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์) เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

2.) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วันเวลาฝึกอบรม 8 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

3.) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

วันเวลาฝึกอบรม 22 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

4.) การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วันเวลาฝึกอบรม 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการ โทร.0-5352-5542 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #การฝึกอบรมช่าง #ความรู้ช่าง
Share
728

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ