HouzzMate Admin
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

          ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนรุ่นละ 20 - 25 คน หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

2. เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจที่พัฒนาตนเอง หรือเปลี่ยนสาขาอาชีพในสาขาที่จะเข้าฝึกอบรม หรือ

3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการในสาขาที่จะเข้าฝึกอบรม

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร


กำหนดวันรับสมัคร

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ชุด 

3.ใบสมัครฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด 


สถานที่รับสมัคร


สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5542


กำหนดการวันฝึกอบรม


วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลาฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการ โทร.0-5352-5542 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )


สามารถดาวโหลดใบสมัครฝึกอบรมได้ที่ ( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )


หรือสมัครฝึกอบรมผ่านออนไลน์ได้ที่ ( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอบรมได้ที่ ( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )
(สามารถนำโทรศัพท์ สแกน QR CODE เพื่อสมัครผ่านออนไลน์ได้)


#สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #การฝึกอาชีพ #หาช่าง
Share
225