HouzzMate Admin
8 เดือนที่แล้ว
สพร.ลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ‘ช่างแอร์-ช่างเชื่อม’ เตรียมพร้อมขอ License ที่จะบังคับใช้ในปี 2564


15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 14:30 น.

               เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 4 สาขา รวม 12 ระดับ ได้แก่ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมแม๊ก สาขาช่างเชื่อมทิก และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวมกับที่ประกาศจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานำลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา สถานประกอบกิจการ ชมรมวิชาชีพ และถึงแรงงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาดังกล่าว โดยขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว ติดต่อขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน , หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในแต่ละสาขา


โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

- มาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขา

- วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- คุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- กำหนดระดับความรู้ความสามารถ / อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม

          ทั้งนี้เอกสารในลิงค์และ QR CODE แต่ละสาขา จะมีรายละเอียด ขอบเขต วิธีการ เกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ แต่ละสาขาไว้ครบถ้วนแล้ว ศึกษาก่อนเพื่อประเมินตนเองก่อนเข้าทดสอบ 


ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือเข้าไปสแกน QR CODE ได้ตามรูปประกอบ ด้านล่างของบทความ


ช่างเชื่อมทิก

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือเข้าไปสแกน QR CODE ได้ตามรูปประกอบ ด้านล่างของบทความ


ช่างเชื่อมแม๊ก

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือเข้าไปสแกน QR CODE ได้ตามรูปประกอบ ด้านล่างของบทความ


ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือเข้าไปสแกน QR CODE ได้ตามรูปประกอบ ด้านล่างของบทความ


อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 83 สาขา

มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ (คลิกที่นี้)


ข้อมูลเพิ่มเติม


 - จากประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ปฎิบัติงานในสาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เหมือนกับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ ตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบไปด้วย

         1.ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

        (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

         2.ประสบการณ์ ร้อยละ 25

        (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

         3.คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

        (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

        ผู้ที่ได้รับหนังสือรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติทุกคน


 - สาขาอาชีพ ที่จะดำเนินการโดยผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 4 สาขา ที่ได้ประกาศเพิ่มเติม ได้มีการกำหนดระดับของการทำงาน เป็น 4 ระดับ (ศึกษาจากเอกสารใน ลิงค์และQR CODE ของแต่ละสาขา-ด้านบน) แต่ละระดับจะมีการกำหนดลักษณะงานที่ปฎิบัติตามระดับความรู้ความสามารถที่ได้รับ


          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอความร่วมมือ สถานศึกษา สถานประกอบกิจการ ชมรมวิชาชีพ และถึงแรงงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อม สำหรับตำแหน่งงาน ลักษณะที่มีความสอดคล้องกับ 4 สาขาอาชีพใหม่ ให้เริ่มดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้ก่อน เนื่องจากการทดสอบฯแต่ละสาขาอาชีพมีข้อจำกัดหลายประการ ทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน บางแห่งไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ สำหรับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สามารถดำเนินการได้ทุกสาขาและต้องรองรับกลุ่มช่สงที่เข้ามาปฎิบัติงานในพื้นที่ลำพูน สำหรับสถานประกอบการใดสำรวจและพร้อมแล้วให้ติดต่อขอเข้ารับการทดสอบได้เลยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันและเวลาราชการ โทร.053 537698 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลุ่มไลน์ ข่าวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ : (คลิกที่นี้) หรือ แสกน QR CODE ได้ตามรูปประกอบ ด้านล่างของบทความ

Website : http://www.dsd.go.th/lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน
#ช่างแอร์ #ช่างเชื่อม #ไลเซนส์ช่าง #License #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานำลำพูน
Share
209