HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
" เปิดรับสมัครช่างเชื่อม แอร์ ไฟฟ้า ขอรับไลเซนส์ " สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดรับสมัครช่าง ผู้ปฎิบัติงาน เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 3 สาขา          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดรับสมัครผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ปฎิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการมีเอกสารในการประกอบวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบางสาขาจะถูกประกาศให้เป็น สาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสามาธารณะ ที่จะต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” (License) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายและวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการประเมินและการสมัคร ดังนี้รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ


สาขาที่เปิดรับสมัคร


1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ


ทาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ได้ทำการเปิดรับสมัครและทำการประเมินในรอบต่างๆ ดังนี้


- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563

  ประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563


- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2563

  ประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2563

  ประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563


- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563

  ประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563หลักเกณฑ์การประเมิน


1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

(โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

2.) ประสบการณ์ ร้อยละ 25

(โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

3.) คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถเอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้สมัคร


1.) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว

2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.) สำเนาวุฒิการศึกษา

4.) สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / ประสบการณ์การทำงาน

5.) สำเนาใบรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

6.) สำเนาเอกสารผ่านการฝึกอบรม / สัมมนา

7.) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่


สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เลขที่ 5 หมู่ 9 ต.น้ำริม อ.เมือง จ.ตาก โทร.0 5551 5248 ต่อ 116
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5551 5248 ต่อ 116 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/tak

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานตาก 
ข้อมูลจาก

Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานตาก
#หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #ประเมินความรู้ความสามารถ #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก #ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
Share
56