HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 3 สาขา          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 3 สาขาในหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในขั้นตอนขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี  โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้สาขาอาชีพในหลักสูตร / ระยะเวลาการฝึก


1.) สาขา ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม  

ฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สอบคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มอบตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563

ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


2.) สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC

ฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

สอบคัดเลือก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

มอบตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 19 สิงหาคม 2563

ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


3). สาขา เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

ฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

สอบคัดเลือก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

มอบตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 25 กันยายน 2563

ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการคุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก

2.) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป

3.) ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใด ยกเว้น ระบบการศึกษานอกโรงเรียน

4.) มีความตั้งใจจะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร

5.) มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแนง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


1.) ใบสมัครตามแบบที่กำหนด

2.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3.) วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา

4.) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันรายงานตัวในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครแบบออนไลน์การรับสมัคร


สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เลขที่ 1039 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0 2315 3800 – 9

สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/Samutprakanหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2315 3800 – 9 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานของแต่ละสาขา

สาขา ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม : โทรศัพท์ 0 2315 3800 – 9 ต่อ 116 , 0 8992 2451 1

สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC : โทรศัพท์ 0 2315 3800 – 9 ต่อ 141 , 0 8433 5446 8

สาขา เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : โทรศัพท์ 0 2315 3800 – 9 ต่อ 147 , 0 8492 1414 6

Website : http://www.dsd.go.th/samutprakan

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


แผนที่ และ การเดินทางไปยัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ #หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน #ฝึกอบรมอาชีพฟรี #เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Share
94