HouzzMate Admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
“ข่าวดีสำหรับช่างไฟฟ้า” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครช่างไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!29 มิถุนายน 2563

          นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ริม พร้อมคณะทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ได้ร่วมกันวางแผนงานดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้ง 3 กิจกรรมจะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 วัน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ให้อีกคนละ 1 ชุด เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ


          โดยโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นโครงการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ มีความสามารถ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบสาขาอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนกำหนดดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 รุ่น และในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 รุ่น


          ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5312 1002 – 3 ต่อ 125 (งานฝึกอบรม อ.อภิชาติ/อ.สายัณห์) หรือ ต่อ 113 (งานทดสอบมาตรฐาน อ.เสกสรรค์) และต่อ 117 (งานประเมินความรู้ความสามารถ อ.ธีระโรจน์) และไม่พลาดติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้า Facebook : Chiangmaiskill และเว็บไซต์ www.dsd.go.th/Chiangmai


ข้อมูลจาก

Facebook Chiangmaiskill และ สวท.เชียงใหม่
#โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
Share
94