HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดฝึกอาชีพช่างฟรี หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (1/2564) จำนวนจำกัด


15 ตุลาคม 2563

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรี ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 4 สาขาในหลักสูตร เพื่อฝึกฝนให้ผู้ที่เข้าร่วมมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน หลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้สาขาอาชีพในหลักสูตร / ระยะเวลาการฝึก

1.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน

วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา : ม.3 ขึ้นไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

2.) สาขา ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์

ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน

วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา : ม.3 ขึ้นไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

3.) สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน

วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา : ม.3 ขึ้นไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

4.) สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย

ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน

วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา : ป.6 ขึ้นไป (อายุ 18-45 ปีขึ้นไป)


ระยะเวลาการฝึก

ฝึกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30– 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) มีสัญชาติไทย

2.) มีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้นๆ ได้ตลอดหลักสูตร

3.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4.) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวัน ในเวลาที่กำหนด

5.) มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

6.) ไม่อยู่ในสมณเพศหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร


1 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

2 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (แนบใบสมัครฝึก)การรับสมัคร


สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองห้า ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.02 577 5867-9 ต่อ 111-114


สมัครผ่านทางออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป - 31 ตุลาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด)

หลักสูตรไหนมีผู้เข้าสมัครครบตามกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม ทาง https://www.facebook.com/dsdpathumthani/สวัสดิการผู้เข้ารับการฝึก


1.) เงินอุดหนุนระหว่างการฝึกภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สำหรับผู้มี

ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี กำหนด

2 ) ชุดปฏิบัติงานกำหนดการอื่นๆ


สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับการฝึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

การรายงานตัว/ปฐมนิเทศ

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. 

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันรายงานตัว/ปฐมนิเทศ) ให้นำผู้ปกครองมาในวันที่คัดเลือกด้วย

กำหนดการเปิดฝึก

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.


การแต่งกายในวันรายงานตัว สอบคัดเลือก และปฐมนิเทศ

1.) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีสุภาพ กางเกงขายาวสีดำ หรือสีสุภาพ ห้าม สวมกางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบสีดำล้วนหรือรองเท้าหนังหุ้มส้น

2.) ผมทรงสุภาพ ห้ามไว้หนวด ไว้เครา ดูแลความสะอาดของร่างกายโดยรวม (เพื่อรองรับการสัมภาษณ์)การรับรองการผ่านการฝึก


ผู้ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้รับการบริการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานจัดหางาน เพื่อจัดหางานตามความสามารถที่ระบุ

         


          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองห้า ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.02 577 5867-9 ต่อ 111-114 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสานงาน

นายสิทธิชัย กลิ่นชั้น โทรศัพท์ 095-148-0660

นายสามารถ ระยะวรรณ์ โทรศัพท์ 086-549-6600

Website : http://www.dsd.go.th/Pathumthani/

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี #หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน #ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก #ฝึกอบรมอาชีพฟรี
Share
266