HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ช่างเชื่อม ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยฯ | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี


22 ตุลาคม 2563

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะช่างเชื่อม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 2 รุ่น


ฝึกอบรมพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้สาขาอาชีพในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก

1.) สาขา ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

วันที่เปิดฝึกอบรม : 8-9,15-16,22 ธันวาคม 2563

วันที่ทดสอบมาตรฐานฯ : 23-24 ธันวาคม 2563

จำนวน 20 คน


2.) สาขา ช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

วันที่เปิดฝึกอบรม : 11-12,18-19,25 มกราคม 2564

วันที่ทดสอบมาตรฐานฯ : 26-27 มกราคม 2564

จำนวน 20 คนคุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) ต้องเป็นแรงงานอยู่ในสถานประกอบกิจการและมีการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน

2.) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3.) มีประสบการณ์ทำงานในสาขาอาชีพที่สมัคร หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4.) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


1.) ใบสมัคร

2.) บัตรประจำตัวประชาชน

3.) วุฒิการศึกษา

4.) ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน

5.) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ถ่ายรูปไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบการรับสมัคร


สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตึกอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่145 หมู่1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 38276445 ต่อ 108


สมัครผ่านทางออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป - จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตึกอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่145 หมู่1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 38276445 ต่อ 108

Website : http://www.dsd.go.th/Chonburi

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี


#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #ช่างเชื่อม
Share
136