HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดรับสมัครช่างเข้ารับรับไลเซนส์ จำนวนจำกัด


28 ตุลาคม 2563

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อันได้แก่ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร , สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสามาธารณะ ที่จะต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” (License) หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ


สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
2.) สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือหลักเกณฑ์การประเมิน


1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

(โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

2.) ประสบการณ์ ร้อยละ 25

(โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

3.) คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร


1.) แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

2.) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ชุดสุภาพ พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ

3.) บัตรประจำตัวประชาชน

4.) สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ

5.) ใบรับรอง ประสบการณ์การทำงาน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

6.) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

7.) ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ จำนวน 1 ฉบับ


ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการประเมินฯ 1,000 บาทสามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เลขที่ 279 หมู่.7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร) โทร.0 5570 5071

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Website : http://www.dsd.go.th/kamphaengphet

Facebook : สนพ.กำแพงเพชร


สามารถสแกน QR CODE เพื่อติดตามข่าวสารการทดสอบฯที่ Line ของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้ที่รูป-ด้านล่างข้อมูลจาก

Facebook สนพ.กำแพงเพชร


#หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร #ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า #ไลเซนส์ช่างแอร์ #ไลเซนส์ช่างเชื่อม
Share
153