HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


29 ตุลาคม 2563 

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคม อีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


สาขาอาชีพในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก

เนื่องจากในหลักสูตรมีหลายสาขา และบางสาขาได้ทำการปิดรับสมัครไปบางส่วนแล้ว ทางทีมงานขอนำรายละเอียดบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเป็นหลักที่ได้ทำการเปิดรับสมัครอยู่ ดังนี้


1.) สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 30 ธันวาคม 2563

วันเปิดฝึก : 11 มกราคม 2564 / วันปิดฝึก : 15 มกราคม 2564

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

8. มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการเชื่อนไฟฟ้า


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 084-3789676 (อ.กิตติภูมิ สุริคำ ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


2.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 16 พฤศจิกายน 2563

วันเปิดฝึก : 23 พฤศจิกายน 2563 / วันปิดฝึก : 27 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 086-9120729 (อ.สมชาติ กันทวี ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


3.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 4 ธันวาคม 2563

วันเปิดฝึก : 14 ธันวาคม 2563 / วันปิดฝึก : 14 ธันวาคม 2563

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 086-9120729 (อ.สมชาติ กันทวี ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


4.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการปรับใช้ด้วยแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 30 ธันวาคม 2563

วันเปิดฝึก : 11 มกราคม 2564 / วันปิดฝึก : 15 มกราคม 2564

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 086-9120729 (อ.สมชาติ กันทวี ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


5.) สาขา ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 16 พฤศจิกายน 2563

วันเปิดฝึก : 23 พฤศจิกายน 2563 / วันปิดฝึก : 27 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

8. มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการเชื่อนไฟฟ้า


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 084-3789676 (อ.กิตติภูมิ สุริคำ ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


6.) สาขา การประยุกต์ใช้สวิตซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 30 ธันวาคม 2563

วันเปิดฝึก : 8 กุมภาพันธ์ 2564 / วันปิดฝึก : 12 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 086-9120729 (อ.สมชาติ กันทวี ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


7.) สาขา การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (20 คน/รุ่น)


ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร : 27 ตุลาคม 2563 / วันปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2563

วันเปิดฝึก : 7 ธันวาคม 2563 / วันปิดฝึก : 14 ธันวาคม 2563

สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี

2. จบการศึกษาภาคบังคับ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก

4. มีความประพฤติดี

5. สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

6. มีสัญชาติไทย

7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง


หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 089-7014636 088-9514184 (อ.ทวีชัย เขื่อนแก้ว ผู้ประสานงาน) 082-6604080 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ IDLINE : crskill


สามารถดูสาขาอื่นๆนอกเหนือจากนี้ได้ที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)การรับสมัคร

สมัครฝึกอบรมออนไลน์

โดยเข้าไปทำการสมัคร เลือกสาขาที่ต้องการเข้าร่วมฝึกในหลักสูตร ที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)


หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เลขที่ 418 ม.6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0 5315 2043การคัดเลือก


ให้ผู้สมัครไปลงทะเบียนและคัดเลือกเข้ารับการฝึกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ก่อนวันเปิดฝึกอบรม โดยผู้ประสานจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนเงื่อนไขการสมัครฝึกอบรม

1. ผู้สมัครฝึกสามารถเลือกฝึกอบรมได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น และเมื่อสมัครแล้วจะไม่สมัครสาขาอื่นได้อีก

2. ผู้สมัครฝึกจะต้องโทรแจ้งยืนยันการเข้าฝึกสาขานั้นตามที่แจ้งในรายการสมัครแต่ละสาขา

3.หากผู้สมัครฝึกได้โทรแจ้งยืนยันการเข้าฝึกแล้วประสงค์จะยกเลิกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานแต่ละสาขาทราบก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วัน

4.กรณีที่ผู้สมัครแจ้งยืนยันการเข้าฝึกแล้วและไม่ได้แจ้งยกเลิกการขอเข้าฝึก เมื่อถึงวันเปิดฝึกไม่ได้มาเข้าฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเข้าฝึกในครั้งต่อไป

5.กรณีที่สาขาเปิดฝึกมีผู้สมัครฝึกเต็มจำนวนแล้ว ท่านสามารถสมัครฝึกเพิ่มได้โดยจะเป็นผู้สมัครสำรองและจะได้เข้ารับการฝึกเมื่อผู้สมัครฝึกหลักสละสิทธิ์โดยเจ้าหน้าที่จะประสานกลับยังผู้สมัคร ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ โดยลำดับการเรียกจะตามลำดับการสมัคร

6.กรณีสมัครเป็นผุ้สมัครลำดับสำรอง ท่านจะไม่สามารถสมัครสาขาอื่นได้ จนกว่าจะมีการยกเลิกการสมัครก่อน การยกเลิกทำได้โดยโทรประสานงานเจ้าหน้าที่ตามที่แจ้งในประกาศของแต่ละสาขา          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เลขที่ 418 ม.6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0 5315 2043

Website : http://www.dsd.go.th/Chiangrai , https://crskill.nmwebmall.com/

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเชื่อม #ฝึกอบรมอาชีพฟรี #ฝึกช่าง
Share
85