HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ฝึกอาชีพฟรี พร้อมทำงาน กับหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน เปิดรับสมัครแล้ว | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี


29 ธันวาคม 2563

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพฟรีใน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564 จำนวนทั้งหมด 4 สาขาในหลักสูตร เพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะ ตลอดจนวิธีการทำงานให้พร้อมก่อนเข้าทำงานให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบในการสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี รับจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร / ช่วงเวลาการฝึก


           1.) สาขา ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม

           รับสมัครจำนวน 10 คน

           วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

           อายุ : 15 ปีขึ้นไป

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ : 4 เดือน

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ : 1 เดือน


           2.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (เชื่อมไฟฟ้า)

           รับสมัครจำนวน 10 คน

           วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

           อายุ : 15 ปีขึ้นไป

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ : 2 เดือน

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ : 1 เดือน


           3.) สาขา ช่างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

           รับสมัครจำนวน 20 คน

           วุฒิการศึกษา : ป.6 ขึ้นไป

           อายุ : 18 ปีขึ้นไป

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ : 2 เดือน

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ : 1 เดือน


           4.) สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย

           รับสมัครจำนวน 20 คน

           วุฒิการศึกษา : ป.6 ขึ้นไป

           อายุ : 18-45 ปีขึ้นไป

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ : 2 เดือน

           ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ : 1 เดือน


คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


           1.) เป็นแรงงานใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

           2.) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่สมัครเข้ารับการฝึก

           3.) มีสุขภาพร่างกายดีและร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้นๆได้ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

           4.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือ โรคติดต่อร้ายแรง

           5.) มีความประพฤติดี


หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก


           1.) วุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองทางการศึกษาฉบับจริง : จำนวน 1 ฉบับ

           2.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว : จำนวน 1 ฉบับ

           3.) ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง : จำนวน 1 ฉบับ


กำหนดการรับสมัคร


           สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564


          สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.0 4211 0946-8 ต่อ 101,125


           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 22 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/Udonthani หรือ Facebook Page : https://www.facebook.com/UISD18/


กำหนดการอื่นๆ


           สอบคัดเลือกผู้สมัคร : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

           ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 27 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ และ Facebook Page

           รายงานตัว / เปิดฝึกอบรม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.


           การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.0 4211 0946-8 ต่อ 101,125

Website : http://www.dsd.go.th/Udonthani

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี


#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี #หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน #ช่างเชื่อม #ฝึกอบรมทักษะอาชีพฟรี
Share
38