HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง04 มกราคม 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


          สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

          รับสมัครจำนวน 20 คน

          หลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


          1.) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

          2.) มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมไม่น้อยกว่า 1 ปี และทำงานในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับงานเชื่อม

          3.) เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัคร


          1.) สำเนาบัตรประชาชน

          2.) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปกำหนดการรับสมัคร


          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564


          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โทร.0 5599 3033 ต่อ 106 (ในวันเวลาราชการ)

          

          2.) สมัครที่ QR CODE โดยแสกนที่รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ

          จากนั้นจะเข้าสู่ไลน์ (Line) ให้ทำการแจ้งความประสงค์สมัครได้เลย          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โทร.0 5599 3033 ต่อ 106 (ในวันเวลาราชการ)

ผู้ประสานงาน : อ.ณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง 08 9644 0094

Website : http://www.dsd.go.th/Phitsanulok

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก #ช่างเชื่อม #หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ #ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ #ฝึกอบรมฟรี
Share
365