HouzzMate Admin
3 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครช่างเชื่อมฝึกยกระดับ 2 สาขา (กุมภาพันธ์ 64)


08 กุมภาพันธ์ 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประกาศขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขาช่างเชื่อม ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (เชื่อมไฟฟ้า) : จำนวน 30 ชั่วโมง

          ฝึกระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

          รับสมัครจำนวน 16 คน


          2.) สาขา ช่างเชื่อม TIG (อาร์กอน) : จำนวน 30 ชั่วโมง

          ฝึกระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

          รับสมัครจำนวน 16 คน


          หมายเหตุ : วันเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัครฝึก


          1.) สัญชาติไทย

          2.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

          3.) เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือผู้ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ หรือผู้ถูกเลิกจ้าง

          4.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก สามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรหลักฐาน/เอกสาร ประกอบการสมัคร


          1.) บัตรประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ใบ

          2.) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปกำหนดการรับสมัคร


          1.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (เชื่อมไฟฟ้า)

               สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2564


          2.) สาขา สาขา ช่างเชื่อม TIG (อาร์กอน)

               สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2564


          โดยสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.084-9501620 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

          หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางลิงค์ https://tinyurl.com/DSDLamphunวิธีการคัดเลือก


           โดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากเอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก


           ประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน           การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.084-9501620 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #ช่างเชื่อม #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ฝึกอาชีพฟรี
Share
275

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ