HouzzMate Admin
3 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครเชิญชวนช่างเข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมินไลเซนส์ช่าง


17 กุมภาพันธ์ 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ประกาศขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 5 สาขา ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จะต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” (License) หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ


          กำหนดการเดือน กุมภาพันธ์ 2564

          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร * : รับสมัครจำนวน 15 คน

          2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ ** : รับสมัครจำนวน 10 คน

          3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ** : รับสมัครจำนวน 10 คน

          4.) สาขา ช่างเชื่อมแม๊ก ** : รับสมัครจำนวน 5 คน

          5.) สาขา ช่างเชื่อมทิก ** : รับสมัครจำนวน 5 คน

          รวมทั้งหมด 45 คน


          กำหนดการเดือน มีนาคม 2564

          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร * : รับสมัครจำนวน 15 คน

          2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ ** : รับสมัครจำนวน 10 คน

          3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ** : รับสมัครจำนวน 10 คน

          4.) สาขา ช่างเชื่อมแม๊ก ** : รับสมัครจำนวน 5 คน

          5.) สาขา ช่างเชื่อมทิก ** : รับสมัครจำนวน 5 คน

          รวมทั้งหมด 45 คน


           * หมายเหตุ

          - กิจกรรมประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้รับรองความรู้ความสามารถ ตามมาตรา7(2)

          - เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/3

          - ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรา 26/3 ต้องระวางโทษตามมาตรา 53/1 และ 53/2

          - สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้ประกอบอาชีพรายใหม่ให้รีบดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และผู้รับรองความรู้ความสามารถแล้วให้ยื่นคำขอประเมินใหม่เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับใหม่ก่อนหนังสือรับรองฯ ฉบับเดิมหมดอายุ 60 วัน (หนังสือรับรองฯ มีอายุ 5 ปี)


          ** หมายเหตุ

          - กิจกรรมประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมทิก และสาขาช่างเชื่อมแม็ก ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ม.39 (3)(5) และอยู่ระหว่างการออกประกาศกระทรวงแรงงาน ตามมาตรา 7(2) ต่อไป

          - เป็นสาขาอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา 7(2) ต่อไป

          - ผู้ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบกิจการใด ที่จ้างงานผู้ประกอบอาชีพ ตามสาขาดังกล่าวในข้อ 1 ขอเชิญเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพและสถานประกอบกิจการหลักเกณฑ์การประเมิน


          1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

          (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

          2.) ประสบการณ์ ร้อยละ 25

          (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

          3.) คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

          (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

          โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ          สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เลขที่ 113 หมู่10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร.032 337607-9 ต่อ 904

Website : http://www.dsd.go.th/Ratchaburi

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี #หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #ประเมินไลเซนส์ช่าง #ไลเซนส์ช่าง
Share
157

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ