HouzzMate Admin
3 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครช่างเข้ารับการประเมินไลเซนส์ช่าง ไฟฟ้า,แอร์,เชื่อม | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี


17 กุมภาพันธ์ 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 สาขา (ช่างไฟฟ้าฯ,ช่างแอร์ฯ,ช่างเชื่อม) ที่เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จะต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” (License) หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้สาขาที่เปิดรับสมัคร


          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

          2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          3.) สาขา ช่างเชื่อม แบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้

                     3.1) สาขา ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

                     3.2) สาขา ช่างเชื่อมทิก

                     3.3) สาขา ช่างเชื่อมแม๊กคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ


          1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพที่ขอประเมินฯ

          2.) มีประสบการณ์การทำงาน ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

          3.) มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน
เอกสารที่ต้องใช้


          1.) แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

          2.) รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          3.) บัตรประจำตัวประชาชน

          4.) สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          5.) ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

          6.) ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์อื่นๆ

          7.) สำเนาวุฒิการศึกษาค่าธรรมเนียม


          1,000 บาทต่อครั้ง เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ก่อนเข้ารับการประเมิน

          หากไม่เข้ารับการประเมินจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหลักเกณฑ์การประเมิน


          1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

          (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

          2.) ประสบการณ์ ร้อยละ 25

          (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

          3.) คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

          (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

          โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ

          สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


          กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต ถนนเลียบคลอง 5 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.025775867-9 ต่อ 118-120 หรือ 062-7393888

Website : http://www.dsd.go.th/Pathumthani

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี #หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #สาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ #ไลเซนส์ช่าง
Share
146

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ