HouzzMate Admin
2 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับผู้เริ่มต้น | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร


          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ แรงงานใหม่ ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือ ผู้ที่ต้องการฝึกเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพ เข้ารับการฝึกอบรมฟรี ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะความรู้ต่างๆ ตลอดจนวิธีการทำงานให้มีความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพ สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบในการสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี มีงานทำ โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

          2.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

          3.) สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


          1.) อายุ 15 ปีขึ้นไป

          2.) จบวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

          3.) ร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก


เอกสาร / หลักฐานประกอบการสมัคร


          1.) บัตรประชาชน

          2.) วุฒิการศึกษา

          3.) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว


กำหนดการรับสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


          สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 219 หมู่ที่ 10 ต..ยาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร.077-553009 สามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการ          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 219 หมู่ที่ 10 ต..ยาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร.077-553009 ในวันเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Chumphon

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร #เตรียมเข้าทำงาน #ช่างไฟฟ้า #ช่างแอร์ #ฝึกอบรมอาชีพฟรี
Share
139

ร้านค้าแนะนำ