HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
ยกระดับฝีมือช่างเชื่อม (เชื่อมไฟฟ้า) 30ชั่วโมง มีนาคม 64 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


02 มีนาคม 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครให้แก่ บุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (เชื่อมไฟฟ้า) ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากหลักสูตร 


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (เชื่อมไฟฟ้า) (30 ชั่วโมง)

ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2564 *เวลา 08.30 - 16.30 น.

จำนวน 16 คน   


 * เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมคุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) สัญชาติไทย

2.) อายุ 18 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร

3.) เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือ ผู้ว่างงาน หรือ แรงงานนอกระบบ หรือ ผู้ถูกเลิกจ้าง

4.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรหลักฐานการสมัคร 


1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2.) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปกำหนดการรับสมัคร


สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564


สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.084-9501620 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ลิงค์

http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=all&searchbox=&department1=51&button_search=%25A4%25E9%25B9%25CB%25D2&fbclid=IwAR1u5b5aHThxGcIBW2s2jYBZClchxLY9g94ReB-wAanLc9I3PyG_Z2G5hA0

หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่รูปเอกสารประกอบด้านล่างวิธีการคัดเลือก


          พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากเอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก


           ประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.084-9501620 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 

 

 

ข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน#หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ #เชื่อมไฟฟ้า #ฝึกอบรมอาชีพฟรี
Share
90

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ