เจมส์ HM
6 เดือนที่แล้ว
มุมกฎหมาย : ปัญหาและข้อสงสัยที่มักพบในการจ้างงานที่มีช่างรับเหมาช่วง ( podcast )

มุมกฎหมาย ปัญหาและข้อสงสัยที่มักพบในการจ้างงานที่มีช่างรับเหมาช่วง
ถามในมุมเจ้าของบ้านผู้ว่าจ้าง

1. ในฐานะเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้าง การที่ผู้รับเหมาจะไปจ้างช่างรับเหมาช่วงมาทำงานให้นั้น เจ้าของบ้านจำเป็นต้องรับทราบหรือไม่ และควรมีการทำสัญญาอย่างไรเพื่อให้ครอบคลุมการจ้างงานที่มีทั้งผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
2. ในกรณีเกิดความผิดพลาดในงานที่ผู้รับเหมาช่วงเป็นคนดำเนินการ  ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และหากถึงขั้นต้องฟ้องร้อง เจ้าของบ้านควรจะต้องฟ้องร้องใคร ผู้รับเหมา หรือ ผู้รับเหมาช่วง


ถามในมุมผู้รับเหมา

1. ในกรณีผู้รับเหมาช่วงไม่จ่ายเงินช่างในส่วนงานที่ตนรับงานไป ตัวผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างช่างแทนด้วยหรือไม่
2. ในกรณีผู้รับเหมาช่วงไม่ทำตามสัญญา ผู้รับเหมาจะต้องทำอย่างไร


ถามในมุมผู้รับเหมาช่วง

1. ในการรับเหมาช่วงงาน ควรทำสัญญากับผู้รับเหมาหลักหรือไม่
2. ในกรณีทำงานรับเหมาช่วงแล้วผู้รับเหมาไม่ยอมจ่ายเงิน สามารถไปเรียกร้องขอรับเงินจากเจ้าของบ้านแทนได้หรือไม่
ทีมกฎหมายของ houzzMate  ดำเนินงานโดย อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ นักกฎหมาย และทนายความ ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำนิติกรรมสัญญางานช่าง ให้บริการ วิเคราะห์ตรวจทานแก้ไข และร่างสัญญางานช่าง รวมถึงให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ#มุมกฎหมาย #ช่างรับเหมาช่วง #กฎหมาย #รับเหมาช่วง
Share
260
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่