เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
HouzzMate เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน การสัมมนา เรื่อง "สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เเละ พิธีมอบวุฒิบัตร

                  เมื่อวันจันทร์ที่่ 31 มกราคม 2565 HouzzMate มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ให้ความอนุเคราะห์ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การสัมมนา เรื่อง "สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 2. พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ


คลิปบรรยากาศงาน(ช่วงเช้า) กิจกรรมสัมมนา "สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ประจาปีงบประมาณ 2565 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ณ ห้องจามจุรี 2 เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำผนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือและ สถานประกอบกิจการ ภายในจังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 24 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ที่ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงเป็นการสื่อสารให้กลุ่มดังกล่าวทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเรื่องการให้กู้ยืม การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงการให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นและผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานต่อไป


 รูปภาพกิจกรรมช่วงเช้า
(ช่วงบ่าย) นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สาเร็จการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามรถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เข้าเยี่ยมชมแปลงผัก พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10)” และท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้ให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับ houzzMate ในประเด็น มาตรการความช่วยเหลือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงวิกฤติ covid - 19 อีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ houzzMate ในฐานะสื่อกลางด้านงานช่าง จะติดตามข่าวความเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานช่างและนำเสนอให้ท่านที่สนใจได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในพันธกิจของเรา คือ "houzzMate เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพด้วยเทคโนโลยี"


รูปกิจกรรมช่วงบ่าย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน 


ที่อยู่: 129 หมู่10, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, 51000 51150

โทรศัพท์: 053 537 696#สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน #พิธีมอบวุฒิบัตร
Share
872
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ