Nonthawat Autama
7 เดือนที่แล้ว
HouzzMate เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน เรื่อง "จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม"

จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

   วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29ระดับภาคกลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดขึ้น โดยมี ประธานสภาอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมพิธี

    
สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพฯ และทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงาน โดยทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดในภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้แรงงานไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชนได้เกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ โดยดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 มีการแข่งขันจำนวน 25 สาขา มีหน่ายงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการแข่งขัน 9 จังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเภททีม จำนวน 12 ทีม เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล เหรียญทอง รางวัลละ 20,000 บาท เหรียญเงิน รางวัลละ 12,000 บาท เหรียญทองแดง รางวัลละ 6,000 บาท การแข่งขันฝีมือแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมจากบริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด จำนวน 20,000 บาท ดังนี้ เหรียญทอง รางวัลละ 10,000 บาท เหรียญเงิน รางวัลละ 6,000 บาท เหรียญทองแดง รางวัลละ 4,000 บาท และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนในการจัดงานแข่งขัน.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน


ที่อยู่: 129 หมู่10, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, 51000 51150

โทรศัพท์: 053 537 696

#จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จังหวัดลำพูน
Share
318
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ