houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
ช่างรับเหมาช่วง ไม่ทำตามสัญญา ผู้รับเหมา จะแก้ปัญหาอย่างไร

ในการทำงานด้าน รับเหมาก่อสร้าง บ่อยครั้งที่ตัว ผู้รับเหมา ที่เป็นคนตกลงรับงานจะต้องอาศัยทีมงานช่าง หรือผู้รับเหมา รายอื่นมาเสริม ยิ่งเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือ เป็นงานที่ต้องการทักษะเป็นการเฉพาะก็ยิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ต้องมีทีมงานเข้ามาช่วยเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ในการจ้างผู้รับเหมาช่วง มีบ้างที่เกิดปัญหา งานออกมาไม่ได้ตามที่ตัวผู้รับเหมาไปตกลงกับเจ้าของบ้านเอาไว้ หรือ เกิดการทิ้งงานกลางคัน หรือ ทำไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา เรื่องนี้ก็ทำให้ตัวผู้รับเหมาหลัก หรือ เรียกตามภาษากฎหมาย เรียกว่า “ผู้รับเหมาชั้นต้น” ต้องกลายเป็นผู้ที่จำเป็นต้องรับผิดชอบ !

การที่ต้องมารับผิดชอบในความผิดที่คนอื่นก่อ ! แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการ แต่เมื่อเป็น ผู้รับเหมา ที่รับงานและเป็นคนติดต่อกับเจ้าของบ้านผู้ว่าจ้าง การจะปฏิเสธความรับผิดชอบย่อมทำไม่ได้ ! เพราะมีสัญญาในการทำงานและมีชื่อเสียงของตัวเรารับประกันอยู่ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท เราจะต้องหาทางแก้ไขและรับมือเอาไว้ล่วงหน้า...

วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง ช่างรับเหมาช่วง ไม่ทำตามสัญญา ที่ผู้รับเหมาควรทำก็คือ...

1. ทำสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมาช่วงให้ชัดเจน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรกระทำและต้องกระทำ !! เพราะในกรณีนี้ ตัวของผู้รับเหมา ที่เป็นคนติดต่องาน มีสถานะเป็นผู้ว่าจ้างของผู้รับเหมาช่วง เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน และรับงานที่ว่าจ้างจากผู้รับเหมาช่วง เพราะฉะนั้นการทำสัญญาให้ถูกต้อง และมีความละเอียดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น อย่าเน้นเอาง่าย โดยการว่าจ้างปากเปล่า แบบนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นไม่มีหลักฐานในการเรียกร้อง ! ต้องไปหาพยานอื่นๆ มายืนยัน เป็นเรื่องที่วุ่นวาย

2. แบ่งการจ่ายเงินตามงวดงาน เรื่องนี้คล้ายกับที่เจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างทำกับ ผู้รับเหมา แต่เป็นการที่ผู้รับเหมา จ่ายเงินเป็นงวดๆ ให้กับผู้รับเหมาช่วง ดังนั้น จะต้องมีการวางแผนแบ่งค่าตอบแทนตามงวดงานให้เหมาะสม และควรมีการระบุในสัญญาเรื่องการจ่ายเงิน

3. ผู้รับเหมา ต้องเดินทางไปตรวจงานบ่อยๆ เรื่องนี้สำคัญและจำเป็น เพราะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้รับเหมาหลักทราบได้ทั้งในเรื่องความคืบหน้าว่าเป็นไปตามเวลาหรือไม่ และ มีความผิดพลาดอะไรที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลน หรือตามที่ควรจะเป็น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันท่วงที

4. สั่งวัสดุด้วยตัวเอง อันนี้เป็นเรื่องที่หากทำได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะผู้รับเหมาจะทราบในเรื่องการใช้วัสดุว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับมาหรือไม่ ลดปัญหาการถูกปนวัสดุคุณภาพต่ำราคาถูกเข้ามาเพื่อลดต้นทุน และอีกอย่างก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ ผู้รับเหมาช่วง ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

5. ควรมีทีมงานสำรองอยู่เสมอ เป็นการสร้างเครือข่ายในการรับงานและทำงาน หากทีมงานหนึ่งเกิดความผิดพลาด หนีงาน !หรือเกิดปัญหาหนักถึงขนาดจำเป็นต้องเปลี่ยน ก็จะได้สามารถหาทีมงานอื่นเข้ามารับช่วงต่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความเสียหายในเรื่องงานและกำหนดเวลาจนถึงขั้นผิดสัญญาและถูกปรับ

6. เรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย ! เรื่องนี้เป็นมาตรการขั้นสุดท้าย หากเกิดกรณีผู้รับเหมาช่วงไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงกัน แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น ควรเจรจาหารือกันให้ดีเสียก่อน อย่างน้อยเพื่อลดเรื่องราวความผิดพ้องหมองใจ ในแวดวงคนทำงานอาชีพเดียวกัน ซึ่งบางครั้งปัญหาอาจเกิดจากความผิดพลาด หรือ มีข้อขัดข้อง การช่วยเหลือกันในยามลำบาก เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มากกว่าที่จะต้องหันหน้ามาห้ำหั่นกันให้แพ้พ่ายไปข้างใดข้างหนึ่ง....

เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ ผู้รับเหมา ที่ต้องการว่าจ้าง ผู้รับเหมาช่วง ควรมีการเตรียมความพร้อม แต่ก็ไม่ใช่ว่าการจ้างผู้รับเหมาช่วงจะเกิดปัญหาเสมอไป แต่อย่างไรก็ตาม การกันเอาไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่า อย่างน้อยการเกิดปัญหาสามารถลดความเสียหาย และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

#ผู้รับเหมา #รับเหมาก่อสร้าง #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมา #รับเหมาช่วง #ผู้รับเหมาช่วง #ช่างรับเหมาช่วง
Share
4003

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ