Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม บริเวณทางแยกซอย ๒ บ้านหนองควาย หมู่ที่ ๕

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม บริเวณทางแยกซอย ๒ บ้านหนองควาย

หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
47
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ