HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
{อัพเดทล่าสุด} เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)___________________________________________________

บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน) (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30/03/2563)


___________________________________________________


          อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/04/2563 – สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน โดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพอีกมากมายที่ได้แบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆ ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบ Up-skill และฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


1.) การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฝึกอบรมจำนวน 15 วัน)

 1.1) สาขา การประกอบอาหาร

 1.2) สาขา การทำขนม

 1.3) สาขา บาริสต้ามืออาชีพ

 1.4) สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

 1.5) สาขา การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

 1.6) สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์การงานปักผ้า

 1.7) สาขา เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์


2.) การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้อยู่ระหว่างการพักงานชั่วคราว (ฝึกอบรมจำนวน 20 วัน)

 2.1) สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 2.2) สาขา การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 2.3) สาขา เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

 2.4) สาขา การประยุกต์ใช้ IOT เพื่อการทำงาน

 2.5) สาขา การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นเลิศ

 2.6) สาขา การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ


3.) การฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติการปกติของหน่วยงาน (ฝึกอบรมจำนวน 18 - 30 ชั่วโมง)

 3.1) สาขา การควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน

      ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

 3.2) สาขา ช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคาร

       ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

 3.3) สาขา เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

        ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 3.4) สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft Office

       ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 3.5) สาขา การตลาดดิจิทัล

        ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

3.6) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

        ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3.7) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ

        ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3.8) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

       ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

3.9) สาขา การบำรุงรักษารถยนต์

       ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2563

3.10) สาขา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรถยนต์

        ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

3.11) สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3.12) สาขา ช่างติดฟิล์มรถยนต์

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

3.13) สาขา ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3.14) สาขา ช่างติดตั้งวงจรปิดรถยนต์

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

3.15) สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

3.16) สาขา ภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

3.17) สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3.18) สาขา ช่างเชื่อมทิก

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

3.19) สาขา Solidwork Advanced

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

3.20) สาขา Excel Advanced

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 3.21) สาขา ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 3.22) สาขา การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

 3.23) สาขา การตัดผมชายเบื้องต้น

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

 3.24) สาขา การสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 3.25) สาขา การทำขนมไทยและเบเกอรี่

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

 3.26) สาขา ผู้บังคับปั่นจั่นฯ

           ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 3.27) สาขา เทคนิคการขับรถเชิงป้องกัน

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 3.28) สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 3.29) สาขา การจัดการคลังสินค้า

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

 3.30) สาขา ผู้ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการพาณิชย์

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

 3.31) สาขา อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

        ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 3.32) สาขา เบเกอรี่และกาแฟ

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 3.33) สาขา ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 3.34) สาขา การเพิ่มทักษะการเย็บ

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 3.35) สาขา การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับบ้านอัจฉริยะ

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 3.36) สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 3.37) สาขา การประกอบอาหารว่างและขนม

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 3.38) สาขา การทำก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพ

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

 3.39) สาขา การทำขนมไทย

         ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ


**ขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ทำการปิดรับสมัครออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5352 5542


สามารถสมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันและเวลาราชการ โทร.053 152043 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน 
ข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน

#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #ฝึกอาชีพฟรี #ฝึกอาชีพมีเบี้ยเลี้ยง #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
Share
369

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ